Vinnova

Vinnova

Monternummer: D:01

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet, våra insatser ska stimulera tillväxt och samhällsnytta

VINNOVAs målsättning är att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv som möter globala hälsobehov. Den unika samverkan mellan offentlig sektor, akademisk forskning, näringsliv samt användare och brukare ger Sverige goda möjligheter att ta fram nya innovationer som bidrar till att lösa viktiga utmaningar inom hälsoområdet både på nationell och internationell nivå.

Sedan många år arbetar VINNOVA med e-hälsosatsningar. De innovationer som görs inom vård och omsorg handlar i stor grad om IKT (Informations och kommunikationsteknik) och digitalisering. Digitaliseringen inom hälsa är en utveckling som förändrar vardagen och kommer att ha stor påverkan på mångas liv framöver. Nya tjänster och organisationsmodeller skapas, smarta konstruktioner underlättar vardagen för medborgare och profession och tekniska lösningar underlättar och säkerställer t ex kommunikation.

I Europa idag är 85 miljoner personer 65 år eller äldre och om 20 år är denna grupp av befolkningen 123 miljoner. Forskning och trendanalyser avseende Europa visar att det för närvarande är fyra personer i arbetslivet per en pensionär och att det år 2050 är två personer i arbetslivet per en pensionär. I Sverige är inom några år 20 % av befolkningen 65 år eller äldre.

För att klara de demografiska utmaningarna med ett ökat antal äldre i befolkningen krävs många initiativ och åtgärder inom ett flertal samhällsområden. Utvecklingen inom IKT och teknik utgör en strategisk resurs för att möjliggöra innovationer inkluderande sociala. För att detta skall ske krävs ett systematiskt samarbete mellan samtliga aktörer i värdekedjan, från utveckling till marknad och praktisk användning.

Framtidsspaning visar på att områden som gäller säkerhet och tidstjuvar kommer stå i fokus. T ex självstyrande bilar som skapar möjlighet för offentlig sektor, där många transporter sker. Ett annat exempel är mobila inredningar i flygplan där passageraren kan placera sig på plats på ett säkert, bekvämt sätt utan stress, innan hela inredningen lyfts in i flygplanskroppen.

Detta exempel går lätt att överföra till sjukvården där det kan ge många vinster, inte minst gällande livskvalitet och välbefinnande. Dessutom förordar allt fler öppen data, genom att dela och visa på möjligheter skapas nya möjligheter till innovationer.

Johanna Ulfvarson
Programledare Vinnova