KONFERENSEN

STATISTIK

ÅRETS TEMA

TALA?

PROGRAMGRUPP

KONFERENSEN

KONFERENS

Konferensen på MVTe ger er kommun energi och kunskap
att fortsätta ert arbete med att implementera välfärdsteknologi
och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Konferensen
erbjuder information och effektiva möjligheter att dela erfarenheter.
I år genomsyras programmet av exempel som gynnar individen
– för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet, trygghet och aktivitet.

MVTE 2017

På MVTe 2017 samlades 885 konferensdeltagare under två
dagar för att ta del av 60 seminarier och 190 talare i MVTes
konferensprogram som en del av mässan.

STATISTIK

Anser att det är en relevant mötesplats

Vill besöka MVTe igen

Kan rekommendera andra att besöka

Kommer från kommunerna

ÅRETS TEMA

ÅRETS TEMA

På MVTe 2017 var temat: Individen i fokus.

Vad som blir konferensens tema på MVTe 2018
presenteras när konferensgruppen har tagit beslut.

TALA

CALL FOR CONTENT

Från 1 april till och med 1 september kan du lämna förslag
till MVTe-konferensen i januari 2018. Kanske har du förslag på
seminariepunkt, workshop, ämne eller talare.

PROGRAMGRUPPEN

PROGRAMGRUPPEN

MVTe’s programgrupp består av deltagare från kommuner,
organisationer och företag som arbetar med välfärdsteknologi
och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Samtliga
deltagare i programgruppen brinner för användandet av
välfärdsteknologi och e-hälsa och har fleråriga erfarenheter i
ämnet på olika sätt; antingen i framtagandet av policys,
implementering eller från leverantörssidan, med mera. Gruppen

är framtagen för att ha en bred kunskap och kunna skildra
Sveriges kommuners olika utmaningar.

REPRESENTANTER

• Linnea Lönnbark , projektledare – Västerås Stad
• Maria Gill, projektledare – SKL
• Mona Jonsson, verkställande sekreterare –  Hälsans Nya Verktyg
• Ingrid Grange, planeringsledare/ medicinskt ansvarig för rehabilitering – Härryda kommun
• Ann-Christine Larsson, fil dr och projektledare Testmiljö Norrköping – Norrköpings kommun
• Jonas Ek, projektledare välfärdsteknologi – Nacka kommun
• Anneli Hagberg, välfärdspolitisk strateg – Vision
• Marja-Leena Komulainen, Koordinator eHälsa – Norrbottens kommuner
• Inga Reidel, arbetsterapeut – Göteborgs Stad
• Helena Henningson, handläggare avdelningen för vård och omsorg – SKL

PROGRAMGRUPPEN SÄGER SITT

Linnea Lönnbark, Programansvarig

“MVTe 2017 blir en möjlighet för olika professioner inom kommuner att träffas och inspireras av varandra. Där kan vi tillsammans lägga grunden för en säker, effektiv och framför allt individcentrerad vård och omsorg med hjälp av teknik. Vi behöver lösa morgondagens utmaningar och lägga grunden för framtidens vård och omsorg och en av framgångsfaktorerna är att samverka. Därför är det viktigt med en mötesplats där erfarenhetsutbyte kan ske. Med MVTe skapar vi en arena där kommuner på nära håll kan ta del av de vassaste kunskaperna inom välfärdsteknologi och e-hälsa.”

Mona Jonsson, Hälsans nya verktyg

“Jag heter Mona Jonsson och är verkställande sekreterare på Hälsans nya verktyg. Vi hjälper beslutsfattare inom vård och omsorg att upptäcka digitaliseringens möjligheter genom att bidra med kunskap, inspiration och möten. Vi skriver och publicerar fallstudier som påvisar nyttoeffekter och erfarenheter från implementering av välfärdsteknik ur köparnas perspektiv.”

Ingrid Grange, Härryda kommun

“För att kunna förhålla mig till välfärdsteknologi på ett klokt och utvecklingsbenäget vis är det värdefullt att få ta del av andra människors erfarenheter och klokskap. Det är viktigt med forum där framgångar, motgångar och visioner kan delas med andra. Det är så som utveckling föds och fortskrider! Vi behöver skapa ännu fler förutsättningar och goda inspirationskällor som leder till ökad kunskap och mod att våga använda it och teknik i vården. Genom att sprida kunskap om hur arbete med teknikstöd kan ske i vården, skapas förutsättningar för en god eHälsa.

Jag är planeringsledare och medicinskt ansvarig på socialtjänsten i Härryda kommun, utbildad arbetsterapeut och beteendevetare och studerar masterprogram om evidensbasering på Göteborgs universitet. Har tidigare drivit projekt inom till exempel hemrehab, Teknik för äldre och Hunden i Vården. Utvecklar nu bland annat eHälsa och tar fram ett samlat mobilt it-stöd inom vård och omsorg samt driver en studie om vilka effekter musikdockor har på personer med demenssjukdom.”

Anneli Hagberg, Vision

“Välfärden står inför stora utmaningar. Vi kan vänta oss ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi och förändrade förväntningar och krav från olika grupper. Klart är att välfärdstjänsterna kommer att behöva hantera en större mångfald av behov och förväntningar hos personer med olika önskemål.

Tekniska framsteg och högteknologisk utveckling, påverkar effektiviteten och produktiviteten. Teknik som kommit ifatt och ger verksamheterna nya utvecklingsområden. Välfärdsteknologi som förändrar innehållet i olika yrken. Vilka konsekvenser får det för arbetsplatser och arbetsuppgifter? Förändrade yrkesroller? Får vi nya yrken?

Vision är ett fackförbund med 185 000 medlemmar. Våra medlemmar har jobb som stödjer välfärden, i offentlig sektor och i privata bolag och företag med koppling till den. Vision har ett särskilt fokus på att rätt förutsättningar ska finnas för att välfärdssektorn ska vara en innovationsvänlig arbetsplats. Då får vi bättre möjligheter att ta tillvara medarbetarnas kompetens och kreativa nytänkande.

MVTe är en betydelsefull mötesplats, där samtal förs om hur vi skapar och formar välfärden idag och imorgon utifrån ny teknik och digitaliseringens möjligheter. För Vision är det viktigt att vara med i det samtalet.”