Quantcast

Konferensprogram

Årets tema: Individen i fokus!

Konferenstider: Tisdag 24 januari 10:00-17:15 & onsdag 25 januari 08:30-15:00.
Konferensschemat är uppbyggt i block med parallella seminarier som du får välja fritt vilka du vill gå på. Du behöver inte boka några seminarier utan är välkommen till salen på utsatt tid. Du kommer även kunna se konferensschemat i appen och i konferensblocket på plats. 

Konferensen har ämnena:

ao-hs

Äldreomsorg och hemsjukvård

ifo

Individ och familjeomsorg

funkt

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

jur

Juridik

it-u

IT & Upphandling

[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

dag 1
24 Jan 2017
dag 2
25 Jan 2017

Självständiga individer – är omsorgen redo?

Invigning av statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson som alla välkomna till 2017 års konferens. Självständiga individer – är omsorgen redo? Fares Ali, Håkan Böös, Jenny Ström och Torgil Persson har alla erfarenhet av ökad självständighet tack vare digitala välfärdslösningar. Tillsammans med Maria Gill och Mats Rundkvist samtalar de om vad teknikstödet betyder för dem, vilka förväntningar de har på kommunerna och omsorgen och om socialtjänstens roll i en framtid där tekniken innebär att fler klarar sig utan vård och omsorg.
Håkan Böös
Fares Ali
Jenny Ström
Torgil Persson
Maria Gill
Madeleine Harby Samuelsson
Mats Rundkvist

Välfärdsteknologi och mänskliga rättigheter

Teknikutvecklingen har gett nya möjligheter för många personer i samhället oavsett kön, ålder och funktionsförmåga. Allt oftare pratas om teknik som en väg för att uppfylla de mänskliga rättigheterna, exempelvis genom tekniska lösningar som kan främja både självständighet och delaktighet. I konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anges bland annat att tillgång till och främjande av ny teknik är viktigt för att säkerställa och förverkliga rättigheterna. På vilket sätt kan detta då omsättas i praktiken och i olika verksamheter? Under seminariet kommer Myndigheten för delaktighet att diskutera välfärdsteknikens möjligheter och utmaningar utifrån ett rättighetsperspektiv.  
Annika Streiler
Lina Pastorek
Malin Ekman Aldén

Så blir egenvården bättre med ny teknik

Möt geriatrikverksamheten som framgångsrikt hjälper patienten att ta en mer aktiv roll i sin sjukvård med hjälp av IT-stöd. I ASIH vårdar vi många patienter med hjärtsvikt, med målet att undvika sjukhusvård. Ändå känner vi att vi inte alltid når ända fram. Med hjälp av ett system på en läsplatta (Optilogg) har vi kunnat hjälpa dessa patienter bättre genom att lyfta deras egna insatser. Vi kommer att berätta om våra erfarenheter, och ge exempel då vi verkligen kunna göra skillnad för patienten.   Klicka för att ladda ner presentationen
Elisabeth Norén

Welfare technology – gains and challenges

How is implementation of welfare technology done effectively? I wish I could show You that in 45 minutes! The presentation will both give examples of how it can be done and illuminate challenges in realizing the gains; What is required in the organization? What are the implications and gains for employees, citizens, companies and the municipality? How do we get the target group right? Is the process driven by needs og technology? This is a few of the issues that will be elaborated further in the presentation. The presentation is based on experiences with implementing welfare technology primarily from...
Read More
Ida Christensen

Då vårdpersonal tolkar äldres behov av välfärdsteknologi – hur blir det?

Hur fungerar det när vårdpersonal ”tolkar” då äldre själva inte tros kunna delta i utveckling av innovationer för äldresektorn? Resultat från en forskningsstudie vid ett äldreboende i Vallentuna, där både personal och de äldre boende var involverade i ett innovationsprojekt visar att alla parter har att lära av varandra och att det inte är så lätt att veta utan att först prova på riktigt..! Vi presenterar metoderna som användes och de resultat som de gav, samt att publiken involveras i en dialog med hjälp av mentometer-frågor. Sessionsledare: Isabella Scandurra   Klicka för att ladda ner presentationen
Ella Kolkowska
Anneli Avatare Nöu
Marie Sjölinder
Isabella Scandurra

Hur når välfärdsteknik personer under 65 år i Sverige?

Finns det en inbyggd konflikt mellan LSS och självständighet? Vem vill vara självständig med teknikstöd om man får färre assistanstimmar? Det upplevs ibland som om att det finns en farhåga för att ökad självständighet med stöd av hjälpmedel skulle kunna riskera att minska tilldelade assistanstimmar. Vågar man som funktionshindrad prova tekniska hjälpmedel som möjliggör självständighet? Osäkerheten kanske medför att man inte vågar vara självständig även om man kanske skulle kunna? Vilka ”morötter” belönar ökad självständighet? Mindre assistanstimmar upplevs kanske snarare som ett straff? Hur funkar det i andra länder? Exempelvis Holland där det finns ekonomiska upplägg och där brukaren...
Read More
Susanne Barkvik
Fares Ali
Jenny Ström
Anders Bond
Monica Rydén
Catharina Borgenstierna

Hur kan vi förändra behandlingsresultaten inom missbruksvården med hjälp av E-hälsa och systematisk uppföljning?

Uppföljning av befintliga insatser inom missbruksvården med tekniskt stöd. Hur påverkar genomlysning av behandlingsresultaten synen på våra verksamheter?
P-O Söderberg

Lätt att göra rätt med säker läkemedelshantering

IT-stöd som skapar säker läkemedelshantering och trygga medarbetare. Så gör vi läkemedelshanteringen säkrare, effektivare och minskar avvikelserna genom att signera i en app. Medarbetare påtalade den otidsenliga hanteringen av läkemedel och efterfrågade ett modernt stöd. Vi kan skicka sms till andra sidan jorden på ett par sekunder men vi har inget stöd för att komma ihåg att ge alla läkemedel. Sedan införandet av MCSS 2012 har vi nu passerat 2 miljoner signeringar. Läkemedelshanteringen hos oss är nu mer personcentrerad. En smidig implementering och medarbetare som är stolta över vårt arbete med MCSS. Klicka för att ladda ner presentationen
Kajsa Gergils

Strunta i certifikatet – Upphandla resultatet!

När Västerås stad nyligen upphandlade trygghetslarm i ordinärt boende gjorde man det med utpräglade funktionskrav och med ett tydligt funktionsavtal. Funktionskrav betyder i det här fallet att man beskrev vad som skulle åstadkommas men ingenting om hur – inte ett ord om certifikat, om fast eller mobil uppkoppling, om SCAIP eller IP67, om batteribackup eller signalstyrkor. Och funktionsavtalet innebär att leverantören tar ett helhetsansvar för att den avtalade funktionen levereras oavsett förhållanden och utan att kunna lägga över ansvaret på någon annan. Det levererade resultatet i form av tillgänglighet, svarstider, bemötande m.m. är sedan styrande för nivån på ersättningen. Vi...
Read More
Casper Tham
Mats Rundkvist

Workshop: Var med i en workshop och prova LIKA för socialtjänsten

Ta gärna med din dator och prova verktyget direkt. Utvärdering och utveckling av digitalisering i socialtjänsten LIKA, it-tempen för socialtjänsten, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som verksamhetschef som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget i verksamheten – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan. Enkelt och konkret för att komma framåt med digitalisering i socialtjänstens verksamheter – det är tanken bakom LIKA,...
Read More
Maria Gill
Lisa Mattsson

Workshop: Fördjupningsseminarium – Innovationsutveckling

Forskarna lyfter tillsammans med deltagarna frågeställningar från föreläsningen Då vårdpersonal tolkar äldres behov av välfärdsteknologi – hur blir det? samt andra frågor som är aktuella för innovationsutveckling i äldreomsorgen. Hur hanterar vi de utmaningar som följer viljan att innovera vård och omsorg? Vad har vi lärt oss? Seminariet inleds med erfarenheter från flera projekt och vi diskuterar gemensamt dilemman kring användarnas behov, utveckling och införande av välfärdsteknologier i vård och omsorg. Sessionsledare: Isabella Scandurra Klicka för att ladda ner presentationen  
Ella Kolkowska
Anneli Avatare Nöu
Marie Sjölinder
Isabella Scandurra

Testbäddar – erfarenheter och tips från två kommuner

Hälsoteknikcentrum Halland berättar om uppbyggnaden av den Halländska testbädden som involverar alla Hallands sex kommuner samt region och Högskola, utmaningar, erfarenheter och exempel på projekt kommer  beskrivas. Västerås stads testbädd MISTEL samt Helsingborgs stads testbädd delar med sig av erfarenheter och utmaningar med att bedriva en kommunal testbädd. Varför gör vi detta? Vad är målet och syftet – och hur når vi dit? Hur vill vi jobba framöver? Vilka utmaningar står vi inför? Frågorna är många, men talarna kommer försöka svara på just dina frågor och funderingar kring kommunala testbäddar.  
Anne-Christine Hertz
Marcus Pellinen
Karin Hedberg
Elisabeth Kjellin

Teknik som gör skillnad för äldre – inspirerande projekt

Musikdockor – en metod som skänker glädje på demensenheter På två demensenheter i Härryda kommun testades under åtta veckor effekterna av musikdockor. Målsättningen var att berika det dagliga livet genom ett ökat välbefinnande för 10 kvinnor med medelsvår till svår demens. Bedömningar gjordes enligt det nationella registret för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD samt med hjälp av en välbefinnandeskala som modifierades för studien. Individuella spellistor med musik skapades i musiktjänsten Spotify och streamades med hjälp av smarttelefon eller surfplatta till en mottagardel i dockan. Musiken spelades sedan upp i utvalda situationer. Interventionsgruppen jämfördes med en motsvarande kontrollgrupp....
Read More
Ingrid Grange
Peter Ljungstrand

Framtidens omsorg

Globala makrotrender och individuella behov kommer att förändra kraven på framtidens omsorg. Vilka tjänster kommer erbjudas och vilka tjänster kommer efterfrågas? Önskan om att bo hemma längre i kombination med ett mer aktivt liv hos den åldrande befolkningen möjliggörs av nya tjänster och teknologier. Vi kommer att visa hur IoT, maskininlärning och mjukvarubaserade tjänster kommer förbättra och öka livskvaliteten i vardagen samtidigt som vi löser nuvarande samhällsutmaningar genom att sätta individens behov i centrum och personifierar den digitala transformationen.
Peter Furby
Kristoffer Axelsson
Martin Rengbo

Skapa digital delaktighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning – hur gör man?

Informationsteknik har blivit en självklar arena i dagens samhälle. För personer med kognitiv funktionsnedsättning är denna arena inte alls lika självklar. Rättviks kommun har i samverkan med Mora folkhögskola arbetat för att kunna skapa en ökad digital delaktighet för denna grupp. På föreläsningen kommer det att finnas tre representanter från Rättviks kommun. Verksamhetschef Gunilla Klingh, specialpedagog Anette Ingels samt teknikcoach Sara Hansson. De har tillsammans med kommunens IT enhet drivit frågan om ökad digital delaktighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Andrea, deltagare, Kerstin IT-pedagog och Anna-Karin stödperson på distansutbildningen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” visar och berättar...
Read More
Anna-Karin Stenberg
Andrea Andersson
Kerstin Gatu
Gunilla Klingh
Sara Hansson
Anette Ingels

Workshop: Få bättre koll på kvalitet och resultat med Webbkollen Barn och Unga

För att bättre kunna följa upp och få kunskap om hur det går för barnen i den sociala barn- och ungdomsvården bedriver SKL sedan februari 2016 tillsammans med ett antal kommuner Webbkollen BoU. Deltagande socialsekreterare registrerar information om insatserna i en enkel webbenkät med fasta frågor och svarsalternativ. Uppgifterna sammanställs på ett lättöverskådligt sätt i portalen Webbkollen BoU och ger kommunen en överblick över insatser och deras resultat. Under workshopen kommer två av de deltagande kommunerna, Umeå och Hammarö, att dela med sig av sina erfarenheter hittills av projektet och vilken nytta de har av den information de får...
Read More
Ulrika Vitalis
Sofie Dahl
Louise Palmén
Linda Hörnsten
Mia Ledwith
Pani Hormatipour

eHälsa för sömlös vård över gränserna. Interoperabilitet – vad ger det för mervärde för individen?

Mobil patientöversikt i ambulanssjukvården- erfarenheter från ett pilotprojekt Syftet med pilotprojektet var att verksamheterna skulle ges bättre möjligheter att ha tillgång till aktuell information kring patient i samband med patientkontakt utanför ordinarie arbetsplats och att öka patientsäkerheten i vården utanför sjukhus. Övriga som ingick i testet var distriktssköterskor och arbetsterapeut vid Örebro kommun, rehabteam och tandvården. Nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur – hur kan det bidra till sömlös omvårdnad? Semantisk interoperabilitet är en förutsättning för kommunikation över vårdgränserna. Vad innebär verktygen nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk och hur kan det användas för dokumentation inom omvårdnad. Gemensam diskussion Moderatorer: David...
Read More
Karin Rydberg
Torbjörn Bergvall
Helena Nilsson
Inger Jansson
David Liljequist
Elisabeth Strandberg

Innovation – från behov till lösning

Innovation är hela den process där man gör något nytt som ger ett värde tillbaka. Det innefattar allt från att identifiera problem och komma på idéer, genomförande och värdeskapande. MFD presenterar sitt arbete med att främja innovation och kommer under seminariet att presentera fyra olika exempel där vi gått från behov till lösning. Dessa är Delaktig kommunikation, Välfärdsteknologisnurran, Klä sig efter väder app och Kultur på distans.
Karl-Erik Westman
Oskar Jonsson
Raymond Dahlberg
Ulrika Gani
Monica Rydén

Tjänstedesign och digitalisering – framgångsfaktorer för implementering?

För att nya idéer och lösningar ska bli innovationer måste de komma i användning, de måste implementeras. Vi vet alla att denna process är komplex. Ofta lider även bra projektresultat ”projektdöden” och kommer inte in i ordinarie verksamhet. Men det finns goda exempel på motsatsen. Här presenteras två spännande erfarenheter av hur innovationsprojekt spridits och implementerats. Klicka för att ladda ner presentationen Klicka för att ladda ner presentationen
Jonny Ivarsson Paulsson
Susanna Shaibu
Cecilia Lejon

Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat – De mest värdefulla tipsen som du kan ta med dig!

Fler och fler kommuner vill nu på allvar börja använda digitalisering som en integrerad del av sin vård och omsorgsverksamhet. Detta arbete kan förenklas och snabbas upp genom att ta del av lärdomar från andra som redan gjort en liknande resa. Under detta seminarium presenteras samlade resultat och tips från ett 30 tal fallstudier producerade av Hälsans nya verktyg. Vi studerar även förväntande och realiserade nyttoeffekter i dimensionerna individ, verksamhet och samhälle och hur dessa kan användas för att motivera investeringar i ny teknik. Klicka för att ladda ner presentationen
Dag Forsén

Workshop: Från rutinpärm till digitala processer

Hur skapar man ett ledningssystem som används av medarbetarna? Socialtjänsten i Norrtälje kommun har idag ett digitalt kvalitetsledningssystem omfattande verksamhetens alla processer på aktivitetsnivå. Varje dag använder ca. 70% av medarbetarna ledningssystemet. Det har blivit lätt att göra rätt och vi har fått förutsättningar för att kontinuerligt förbättra verksamhetens kvalitet. Vi berättar om våra erfarenheter på vägen dit med de viktigaste framgångsfaktorerna: förankring, arbetsmodell och processorganisation. Klicka för att ladda ner presentationen
Maja Lindgren Helin
Niclas Hanell
Therese Mattsson

Har du det IT-stöd du förtjänar? När IT-skyddsronden slår knock-out på svagheter i upphandlingar

Med IT-skyddsronder kan ni identifiera tidstjuvar och brister i er digitala arbetsmiljö. Genom att involvera medarbetare och samla in feedback kan ni slå knock-out på svagheter i nästa upphandling. Vision ger tips på förbättrat IT-stöd med hjälp av IT-skyddsronder samt aktuell forskning om hur man kan genomföra upphandlingar av IT-stöd ur ett användarbegrepp.
Åke Walldius
Carola Löfstrand

RemoAge – Införandet av eHälsa i Norrbotten , en samverkan mellan vårdaktörer

Det blir allt svårare för vårdaktörer att rekrytera personal samtidigt som antalet äldre med vård- och omsorgsbehov ökar. Deras förväntningar på delaktighet i sin egen vård ökar och de förväntar sig i allt större omfattning att servicen är tillgänglig och likvärdig oavsett var man bor. Norrbottens Region och Norrbottens Kommuner deltar i ett treårigt EU-projekt där målet är att  införa nya arbetssätt genom att nyttja modern teknik i syfte att stödja sjuka äldre personer som bor i glesbygd och möjliggöra kvarboende samt att brukare/patienter och anhöriga känner sig tryggare och mer delaktiga i sin vård och omsorg. Klicka för...
Read More
Per-Olof Egnell
Ingela Johansson
Marja-Leena Komulainen

Två kommuner – två arbetssätt. Så lyckades vi med det mobila arbetssättet

Mobil informationshantering, vem gynnas av det? Klarar personalen av ny teknik? Försvinner inte brukaren i det digitala bruset och blir det inte väldiga kostnader? Vem är det ska ta kostnaden egentligen? Och vad händer om vi inte gör det här nu? Kom och lyssna, så berättar vi från Falkenberg och Västerås hur vi har gått tillväga. Klicka för att ladda ner presentationen
Ina Tidvall
Birgitta Lomander Johansson

Workshop: Kan en ersättningsmodell bidra till mer innovativa utförare? Vem ska egentligen driva och möjliggöra innovation?

Västerås stad antog 2014 VINNOVAS utmaning om att skapa ett förslag till innovationsfrämjande ersättningsmodell inom vård och omsorg. Projektet som fick heta INNOVERSUM har nyligen slutförts och resultatet kommer att presenteras i samband med workshopen på MVTe 2017. Under seminariet får åhörarna följa med längs den inte alltid raka vägen från projektstart till en formulerad modell. En väg som började nära teknikfrågorna, kring hur ersättningsmodellen skulle kunna främja införandet av välfärdsteknologi, men som längs resan snarare kom att handla om att stimulera grundläggande logiker för innovation. Samtidigt uppstod många frågor kring införande av välfärdsteknologi som förblev obesvarade. Särskilt påtaglig...
Read More
Erika Barreby
Lina Lorenzson

Arbetskvalitet för utförare

Idag är det svårt att behålla personal och diskussionen kretsar lätt kring lön men tänk om du istället hade ett positivt team som känner att de kan jobba på sitt sätt och som faktiskt känner att de utvecklas och kan påverka sin resultat. Hör vad som är viktigt och hur man faktiskt kan stödja sina medarbetare. Presentation och paneldialog.
Staffan Åkerblom
Mats Olsson
Niklas Sundler

Informationssäkerhet och integritetsfrågor – allt mer angeläget i en uppkopplad värld

Cybersäkerhet är idag högst upp på dagordningen hos regeringar runt om i världen. Brottslighet och terrorism använder också de öppna och fria kanalerna på internet där vi som offentliga aktörer ska leverera smarta, trygga digitala tjänster till privatpersoner och företag. För att behålla medborgarnas förtroende och dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver informationssäkerheten och integriteten hanteras på bästa tänkbara sätt. Klicka för att ladda ner presentationen
Jörgen Sandström

Entreprenör och leverantör inom välfärdsteknik: hur har vår resa sett ut?

Följ vår resa som Bestic AB till Camanio Care – från ett konkret behov hos en person med behov av teknikstöd till ett tillväxtföretag inom välfärdsteknologi. Många kommuner och landsting investerar i innovationsstöd på olika sätt och uppmuntrar till nytänkande. Men hur funkar det att vara leverantör inom välfärdsteknologi i Sverige idag? Vi berättar om exempel och lärdomar kring våra utmaningar, hur vi har arbetat, var vi står idag, hur vi arbetar i andra länder och lärdomar från svenska kommuner och övriga Europa. Conny Israelsson deltar från Tranås Kommun och berättar om hur Tranås Kommun har arbetat med utifrån...
Read More
Conny Israelsson
Catharina Borgenstierna

Smartare möten – effektivare uppföljning: vad kan smart teknik gör för dig om du blir hemlös?

Projektet var ett samarbete mellan Stockholms stad, Kungliga tekniska högskolan, KTH, Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, och Funka, det finansierades av Post- och telestyrelsen, PTS. Bandhagshemmet var en av två verksamheter i projektet. Målgruppen för verksamheten är hemlösa personer som kan beskrivas som socialt utsatta. De boende har problem med psykisk ohälsa och/eller missbruk. En stor del av dessa personer har också olika kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet har visat att digitalisering kan fungera som en förändrande kraft för socialt utsatta individer och även för de verksamheter som finns till för att stödja dessa individer. För flera av deltagarna...
Read More
Hussein Mohammed Ali
Stefan Johansson
Jenny Brickner

Surfplattan – ett verktyg för att hantera vardagslivet

Hur kan surfplattan användas för att skapa förutsättningar för ökad delaktighet, självständighet och trygghet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi berättar om hur Camilla använder surfplattan som ett stöd I vardagslivet. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är, för att hantera sina svårigheter i vardagslivet, oftast hänvisade till personalstöd, särskilda boendeformer och sysselsättning enligt LSS, vilket inte alltid gynnar en optimal delaktighet och självständighetsutveckling. Inte sällan anses förmågan att klara ett eget boende nedsatt, på grund av omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov alla tider på dygnet. Att stödet till personer med nedsatt beslutsförmåga inte endast utgörs av personal är av vikt, då...
Read More
Anette Kronlid
Johanna Jansson

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Hur kommer primärvården se ut om 10 år? Vi spanar att digitalisering kan skapa förutsättningar för och öka vårdens förmåga att arbeta tillsammans med patienten som resurs, att samarbeta mellan vårdaktörer och att involvera nya typer av aktörer i en gemensam personcentrerad vårdprocess. Kom och hör oss berätta hur detta ska gå till. Klicka för att ladda ner presentationen Se rapporten här
Sofia Gerward
Petra Sommarlund

Hagdahlska huset – Seniorcenter en central mötesplats med visningsmiljö och välfärdsteknik där seniorer möter seniorer för att utvecklas för framtiden

Vi berättar om hur ca 85 seniorer som driver Hagdahlska huset – Seniorcenter kan ta tillvara varandras kunskaper och kompetenser i syfte att öka det sociala innehållet i vardagen. Vi delar med oss hur vi arbetar med handledning när det gäller mobil, surfplatta och dator och vilka som är de vanligaste frågorna? Varför är det en så lyckad kombination att samverka med ungdomar på seniorcentret som gör praktik mm? Här finns också en visningsmiljö med olika typer av hjälpmedel och välfärdsteknik som är integrerad i verksamheten. Vi kommer att gemensamt med seminariedeltagarna diskutera seniorcentrens framtida roll och hur det...
Read More
Ann-Britt Storm
Gunnar Hermanson
Lucas Titus
Ingrid von Sydow

Kan vi åstadkomma bättre stöd för anhöriga digitalt?

Anhörigstöd via iPad och videokommunikationsprogrammet Polycom, där de anhöriga har fått låna iPad av kommunen under piloten. Samarbete mellan Kommun och Landsting. kan vi åstakomma bättre anhörigstöd  
Ingela Jakobsson-Åhl
Berit Lindberg

De första undersköterskorna med specialistkompetens i välfärdsteknik – snart är de här!

Yrkeshögskolan ”YRGO” i Göteborg startar i januari 2017 en utbildning för undersköterskor. Möt personerna bakom projektet. Föreläsningen beskriver Syfte, mål, innehåll och uppbyggnad av utbildningen. Vidare beskrivs utbildningens pedagogik, didaktik och entreprenöriellt lärande. 2016 beviljade myndigheten för Yrkeshögskolan statsbidrag för utbildningen Undersköterska med Specialistkompetens inom välfärdsteknologi. Det är den första utbildningen på eftergymnasial nivå i sitt slag i Sverige. Utbildningen startar i januari 2017. Föreläsningen kommer förutom att innehåll och resultat av lärande redovisas också att ge exempel på hur tematiseringen i utbildningen är uppbyggd och hur man kan arbeta med entreprenöriellt lärande som pedagogisk metod. Efter avslutad utbildning...
Read More
Ann-Cathrin Gilbertsson
Annette Kleen

Inledning dag 2

SKL, PRO och kommunal samtalar kring de centrala perspektiven av välfärdsteknologi och e-hälsa. Vad innebär egentligen digitaliseringen för våra brukare? Och vad innebär det nya arbetssättet för medarbetare och arbetsgivare? Samtalar gör Patrik Sundström (SKL), Maja Fjæstad (kommunal) och Tomas Lagerwall (PRO)
Patrik Sundström

Möt LEDA – kommunerna inom Hälsa och omsorg ta del av deras erfarenhet av sitt digitaliseringsarbete

20 kommuner deltar i SKL’s förändringsledningsprogram, LEDA för smartare välfärd vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. LEDA för smartare välfärd innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld och Hälsa och omsorg i en digital värld. SKL har valt ut 10 kommuner inom varje inriktning och två kommuner som kommer deltar i båda inriktningarna. Hälsa och omsorg i en digital värld – År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik...
Read More
Helene Karlsson
Caroline Lindmark
Åsa Nylander
Björn Sassler
Jaklina Strand
Kristina Olsson
Britt-Marie Börjesson
Kicki Färnlöf
Eva Hansson
Michael Stiglund
Anna-Maria Andersson
Ann-Charlotte Folkesson Jönsson
Jesper Björnson
Roger Granat
Niklas Granfeldt
Eva Persson
Bittan Börjesson
Lennart Källén
Maria Gill
Erika Barreby

Så här jobbar du med informationssäkerhet på bästa sätt i socialtjänsten

Kommunernas social och omsorgsverksamhet står inför stora utmaningar, allt färre ska ge allt fler en god vård och omsorg. För att klara utmaningen behöver vi bli bättre på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det måste ske med omdöme och med rätt perspektiv. Den i Kalmar län kommunala samverkan i informationssäkerhetsfrågor ger verksamheten tillgång till stöd och resurser för en god och säker informationshantering. Stephen berättar om samverkan och hur han genom sina insatser ökar kunskapen om informationssäkerhet och hur verksamheten inför dessa i sina processer. Synen på informationssäkerhet går från krav och krångel till verktyg för utveckling och god...
Read More
Stephen Dorch

Workshop: Vill du vara en del av ett nordiskt kommunalt nätverk inom välfärdsteknologi?

De nordiska länderna står inför samma utmaningar vad gäller den åldrande befolkningen och därigenom ett ökat behov av vård och omsorg. Västerås stads testbädd MISTEL är Sveriges representant i ett nordiskt projekt ”Nordic Business and Living Lab Alliance” med målet att skapa ett nätverk mellan nordiska kommuner som vill dela med sig av sina erfarenheter, verktyg, arbetsmetoder och behov av nya lösningar – och erbjuda samverkan och tester för företag som har innovativa lösningar som möter dessa behov. Kom och delta i denna workshop om du är intresserad av att bidra till en nordisk samverkan! Talare: Karin Hedberg och...
Read More
Karin Hedberg
Elisabeth Kjellin

Så förädlade e-hälsa vår missbruksvård!

Presentation av Triple A , om hur vi använder den i vår verksamhet, vilka möjligheter det ger. Talarna berätta om vilken positiv inverkan den har i klientens liv. Hur familjen får möjlighet att ”börja helas”. Hur man kan använda den i barnutredning. Hur uppfattar arbetsgivaren effekten? Sist men inte minst – den ekonomiska aspekten i förhållande till externa vårdkostnader och LVM.   Under 2015-2016 har Socialförvaltningen hos Uppsala kommun genomfört ett gediget projekt avseende ny teknik med fokus på ökad egenmakt kring missbruksbehandling. I samarbete med Innovation Akademiska har Socialförvaltningen testat funktionalitet och effekter av ny teknik. Förutom testvana har...
Read More
Henric Bergqvist
Thomas Sjöberg
Henrik Cyrén

GPS larm – en möjlighet att leva varje dag livet ut

Välfärdsteknologi tjänster tenderar att utgå från teknikens utformning, men vi måste utgå från människans behov. Sju kommuner samarbetar nu för att tillsammans utveckla GPS-larms tjänsterna så att de är anpassade efter användarnas behov och omsorgens förutsättningar. Projektgruppen kommer presentera sina delresultat, inkl nya modeller för ett strukturerat införande av tjänsterna i större skala. De har tagit sig an flera av de svåra problem som uppkommer kopplat till tjänsten och användandet av larm som fungerar utomhus och vill i dialog utveckla svar och ett system som kvalitetssäkrar användandet av tjänsterna.
Henrik Essunger
Ulrika Olsson
Fredrik Bergström
Christina Löf
Maria Eck
Åsa Trolle
Bodil Evertsson

Går det att skjuta fram behovet av insatser genom att jobba förebyggande med välfärdsteknik?

Du få 500 000 kronor – du ska göra det möjligt för andra att bo kvar hemma ytterligare ett år – hur gör du? Vad påverkar vår inställning till teknik och hur kan vi lära oss mer av varandra? Vem bestämmer om hur användningen av välfärdsteknik ser ut inom vården och omsorgen och hur påverkar det den enskilde? Är det tryggare med en robot än med en människa? Möt personer som använder välfärdsteknik i sin vardag  och ta del av deras tankar om hur tekniken påverkar oss på olika vis. Som publik ingår du i diskussionen med teknikens hjälp….
Gunilla Flinck
Kristin Hansson
Barbro Holmström
Torgil Persson
Britt-Marie Rask
Alec Mägi Särnholm
Alexander Hallgren
Susanne Eliasson
Marianne Carlberg
Ingrid Grange

Socialtjänst på nätet – så funkar det

Soctanter på nätet är en socialrådgivning på internet Soctanter på nätet finns i Malmö stad dit medborgare kan vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Soctanter på nätet grundades 2007 och var då den första sociala rådgivningen i Sverige. Medborgare i Malmö stad kan vända sig till rådgivningen med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Soctanter på nätet tillhör Sociala Resursförvaltningen i Malmö stad och förvaltningen ansvarar bland annat för kommunövergripande verksamheter inom områdena individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Några av de mer framträdande syftena med Malmö stads satsning på e-tjänster har sedan...
Read More
Eleonore Schlyter
Josefine Nilsson
Rebecka Ingloff
Sara Salegård

Förändringsledning – Implementering av Välfärdsteknologi och e-Hälsa kopplat till ledarskap och organisationskultur

Införande av olika IT-system inom vård och omsorg görs många gånger för att underlätta och effektivisera det dagliga arbetet. Erfarenheterna säger oss dock att de nya IT-systemen inte alltid fungerar som vi hade tänkt oss, eller så används de bara av vissa, eller så används de inte alls… Vad beror det på? Finns det sätt att faktiskt lyckas med implementeringen? Klicka för att ladda ner presentationen
Malin Hofflander

Öppna tjänsteplattformar för omsorgen – hur kommer vi dit?

För att säkerställa konkurrens och innovation på tjänstesidan och överhuvudtaget göra det enklare för kommunerna är det viktigt med öppna plattformar för digitala omsorgstjänster. En kommun (Skellefteå), en plattformsleverantör (Telia HealthCare), en tjänsteleverantör (Cenvigo) och ett forskningsinstitut (RISE ICT) med helt olika perspektiv konkretiserar detta genom presentationer och paneldebatt. Bland annat diskuteras begreppet ”öppenhet” samt hur vi tar oss dit. Klicka för att ladda ner presentationen Klicka för att ladda ner presentationen Klicka för att ladda ner presentationen Klicka för att ladda ner presentationen  
Hjalmar Jacobson
Tomas Berglund
Tomas Hedström
Claus Popp Larsen

Digitala hjälpmedel för föräldrar med ADHD och Asperger

Att vara förälder är en utmaning för de flesta. Att dessutom ha en diagnos som ADHD, autism eller Asperger leder ofta till att utmaningen blir än större för individen och hens familj. Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för uppkopplade prylar, exempelvis skulle ditt paraply kunna vara kopplat till en vädertjänst och meddela dig att du borde ta med dig paraplyet när du går till jobbet på morgonen. Under presentationen kommer vi att redovisa personbeskrivningar av målgruppen baserade på en kvalitativ studie genomförd under projektet samt några olika lösningskoncept för produkter innehållandes IoT-teknik, som skulle kunna hjälpa målgruppen....
Read More
Malin Niklasson
Petra Sommarlund

Upphandling som verktyg för att ge fler tillgång till ny välfärdsteknik

Vilka specifika utmaningar finns när välfärdsteknik ska handlas upp? Hur kan förutsättningar för brukarinvolvering och marknadsdialog ges inom ramen för upphandling? Hör om och få möjlighet att diskutera utifrån den nya vägledningen från Upphandlingsmyndigheten om hjälpmedel och välfärdsteknik. Klicka för att ladda ner presentationen
Annika Asplind
Therese Hellman

eGO- hemtjänstpersonal blir it-ambassadörer

Välfärdsteknik och nya mobila it-stöd ger stora möjligheter men ställer också nya krav. Genom projektet eGO arbetar Göteborgs stad för att stödja medarbetarna inom hemtjänst och hemsjukvård att gå framåt och öka sina kunskaper i teknik och it-stöd. eGO är en EU-finansierad satsning och ska på tre år ge totalt 3000 medarbetare inom vård och omsorg i Göteborgs stad utbildning i it-stöd, mobilt arbetssätt och välfärdsteknik. Vi använder ”train-the-trainer”-metoden och arbetar genom hundra it-ambassadörer från hela staden. It-ambassadörernas uppdrag är att på ett tryggt och effektivt sätt utbilda sina kollegor men också att fungera som coach och inspiratör ute...
Read More
Kristin Hagström
Anette Eriksson

Teknikutveckling i samspel med trygga omsorgsrelationer

Beskrivande erfarenheter följt av en paneldebatt från olika perspektiv om individen behov, medarbetarnas kompetens och krav på verksamhet idag och i framtiden. Hur ska teknik vara utformad för att ge/skapa trygga omsorgsrelationer?
Desiré Brag
Ann Georgsson
Anna Spånt Enbuske
Theres Karlsson
Tobias Baudin
Guy Lööv

Etik och välfärdsteknik – vad säger forskningen och hur det vara till stöd för oss?

Mfd och SoS har tagit fram en sammanställning av befintlig forskning kring etik och teknik • Genomgång av sammanställningen av forskningen • Presentation av ett antal olika situationer • Arbete i grupp: Resonera kring olika situationer utifrån brukarens, anhörigas och verksamhetens perspektivet • Sammanställning av gruppernas resonemang • Hur kan ni fortsätta diskussionen hemma i kommunen?   Vid införandet av välfärdsteknik kan det dyka upp etiska frågeställningar. Exempel kan vara: Är en nattkamera mer eller mindre integritetskränkande än att få besök av en person på natten? Finns det en risk att teknik ersätter personal och leder till ökad ensamhet...
Read More
Elisabeth Lagerkrans
Evamaria Nerell
Sara Lundgren

Så lyckades vi med ett regionalt nätverk kring välfärdsteknik och e-hälsa

I Östergötland finns sedan några år tillbaka ett Nätverk för eHälsa vars uppdrag är att samordna utvecklingsinsatser inom eHälsa och välfärdsteknik i Östergötland. Under 2016 har ett Nätverk för visningsmiljöer för välfärdsteknik och test- och innovationsmiljöer startats för att dra nytta av varandras erfarenheter, kompetens och hur de olika miljöerna kompletterar varandra i utbud och uppdrag. Vi kommer att presentera bakgrunden, hur vi jobbar tillsammans i vardagen samt hur vår gemensamma verksamhetsplan ser ut under 2017. Du kommer att få möjlighet att föra dialog med våra miljöer om dess olika inriktningar, hur ett besök går till och vilka lärdomar...
Read More
Ann-Christine Larsson
Barbro Holmström
Gunnar Nordqvist
Carolina Åman
Linda Berggren
Agneta Sandell
Marianne Carlberg
Eva Eriksson
Cecilia Rydståle
Johanna Bodén
Anne Gustavssson
Ingrid von Sydow

Så långt har kommunerna kommit i utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen följer varje år upp hur långt kommunerna har kommit it utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik. De områden som redovisas är webbtjänster för socialtjänst digitalisering av trygghetslarm trygghetskameror, GPS-larm och annan välfärdsteknik inom äldreomsorgen och i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar personalens möjlighet att logga in i  verksamhetssystem med säkra lösningar kommunernas användning av nationella patientöversikten kommunernas användning av mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård kommunernas användning av strukturerad dokumentation I seminariet redovisas resultaten och slutsatserna från rapporten i maj 2016. Klicka för att ladda ner presentationen
Kristina Lindholm
Dick Lindberg

Så bidrar våra samordnare till att stödja och utveckla personalens kunskap kring Välfärdsteknik!

Klamas kommer att berätta om det pågående projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT”. Syftet med utvecklingsprojektet är att via särskilt utsedda samordnare stödja och utveckla personalens kunskap och handhavande kring välfärdsteknik för personer med funktionsnedsättningar för att därigenom främja dessas delaktighet och självständighet. Fokusområde för utvecklingsprojektet är digitalt stöd, exempelvis appar och spel, med fokus på; kommunikation, orientering, struktur och underhållning. Viktiga aspekter är också motivation, lärande och återhämtning. De verksamheter och personalgrupper som utvecklingsprojektet kommer att jobba med är den personal som stödjer brukare (som är max 30 år) med funktionsnedsättningar som har; daglig verksamhet, boende eller korttidsvistelse...
Read More
Wivi-Anne Wiedemann
Therese Andersson
Mia Gullmarsvik
Laila Moberg
Johan Henriksson
Frida Lundqvist
Elisabet Björquist
Daniel Sinders
Charlotta Isaksson
Ann-Britt Nordqvist
Anette Lundgren
Maria Klamas

Relationen mellan robotar och äldre

Somliga hävdar att robotar kommer att ersätta människor då det gäller ett antal omsorgsyrken och på så sätt ersätta mänsklig kontakt och isolera äldre människor, medan andra hävdar att robotar kan förbättra livskvaliteten för äldre och arbetsmiljön för omsorgspersonal genom att stödja och utföra farliga, monotona och tråkiga arbetsuppgifter så som exempelvis tunga lyft, städning och toalettbesök. Analysen om effekterna om den framtida robotiseringen återspeglar teknikdeterminism, i vilken man uppfattar att tekniska framsteg styr samhällsutvecklingen och att det är omöjligt att påverka den tekniska utvecklingen. Om man istället analyserar robotar och teknikutveckling utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så blir verkligheten...
Read More
Susanne Frennert

Framtidsspaning: Ta del av morgondagens digitala lösningar

Sverige har satt ribban högt, år 2025 ska vi vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom vård, hälsa och omsorg. Vi börjar med att försöka utröna vem som är bäst i världen idag och hur Sverige står sig i den globala konkurrensen. Under detta interaktiva seminarium presenteras och diskuteras vidare olika framtidsspaningar för vad vi kommer att kunna förvänta oss gällande nya lösningar och vad som kommer att krävas för en global topp-placering 2025 inom e-hälsa och välfärdsteknik.
Dag Forsén

Välfärdsteknik som kognitivt stöd – arbetsterapeuten ser till individen

Vardagsteknik för personer med kognitiv nedsättning – hur kan arbetsterapeuten stödja? Vardagsteknik som till exempel mobiltelefon, Internet och biljettautomater spelar en allt större och viktigare roll för utförandet av och delaktighet i aktiviteter, både i hemmet och samhället. Samtidigt har det visat sig att personer med kognitiva nedsättningar kan ha begränsad tillgång till teknik och större svårigheter att använda den jämfört med personer utan kognitiv nedsättning. I seminariet kommer resultat från olika forskningsprojekt belysa hur arbetsterapeuter kan bedöma och stödja användandet av vardagsteknik. Välfärdsteknologi på äldreboenden skapar nya möjligheter till aktivitet, delaktighet och integritet Ny teknik och äldreboende, hör det...
Read More
Camilla Malinowsky
Ulrika Stefansson
Ingrid Grange

Hur kan samverkan förbättras så att välfärdstekniktjänster presenteras tidigt och kan stödja fortsatt aktivitet

Flera välfärdstekniktjänster som utvecklats på senare år tillgängliggörs brukaren först i för sent skede, t ex i demenssjukdomen. Kommunerna ser behov av att de andra samhällsaktörerna mer aktivt tillgängliggör de tjänster som förordas så att personer börjar utnyttja dem i ett tidigt skede. Innan situationen har utvecklats så att den kommunala omsorgen måste ta ett mycket stort ansvar. Det skulle underlätta för den kommunala omsorgen men framförallt kunna förbättra livssituationen för många individer, samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt. Hur kan primärvården, minnesmottagningarna, kommunen och andra aktörer tillsammans tillgängliggöra tjänsterna mer aktivt?
Kerstin Stambert
Henrik Essunger
Fredrik Bergström
Christina Löf
Bodil Evertsson

CONNECT – A complete best practice tool box for working with welfare technology

The Nordic municipalities spend a lot of time and money on welfare technology projects that never actually leads to implemented solutions. To change this, the Nordic Council of Ministers have created a complete tool kit for working with welfare technology. The tool kit is based on best practice collected from leading municipalities from the five Nordic countries. Join us and hear how our experiences can help your organization. Klicka för att ladda ner presentationen Klicka för att ladda ner presentationen
Dennis Soendergaard

Workshop: Varför fråga? Webbenkäter och teknikstöd skapar delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

För att bättre kunna följa upp och få kunskap om vad brukarna själva tycker om sin verksamhet, har ett sjuttiotal kommuner, med stöd av SKL och RKA, genomfört en nationell brukarenkät. Undersökningen innehåller drygt  8.200 svar från brukare som har boende eller boendestöd, daglig verksamhet eller sysselsättning enligt LSS eller SoL. De flesta har svarat via läsplatta eller datorn på en webbenkät, med hjälp av text, tal och bildstöd. Under workshopen kommer Mia Ledwith, samordnare för öppna jämförelser och systematisk uppföljning, att presentera varför SKL utvecklat en nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet och berätta kort om arbetet hittills med undersökningen. Därefter...
Read More
Cathrine Flodström Backlund
Christina Eriksson
Pia Käcker
Kristoffer Hansson
Ingalill Fahlström
Mia Ledwith

Livskvalitet för individen

Livskvalitet för individen borde en av de viktigaste drivkrafterna varför vi tillhanda håller de tjänster vi gör, men vad är livskvalitet och hur kan vi tänka när vi sätter upp och utvecklar vår tjänster. Lyssna på ett antal individer och vad de tycker är viktigt samt hur de ser på framtiden. Vi diskuterar med ett antal företag och kommuner kring hur de arbetar med detta. Kom och bli överraskad om hur stor skillnad det kan bli.  
Katja Ekvall
Tomas Hedström
Niklas Sundler

Avslutning – tankar om välfärdsteknologi

Johanna Ulfvarson, VINNOVA, Jenny Rehnman, Myndigheten för delaktighet, Patrik Sundström, SKL och Eva Sahlén Västerås stad summerar dagarna och samtalar om utvecklingen, förhoppningar och utmaningar.
Johanna Ulfvarson
Jenny Rehnman
Patrik Sundström
Eva Sahlén