Quantcast

Om MVTe

Bakgrund

Varför MVTe?

Innan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa grundades 2015 saknade Sveriges kommuner en arena för kunskap- och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Befintliga mässor och konferenser fokuserade endast på på landstings- och sjukvårdsfrågor. MVTe arrangerades då av SKL, Västerås stad och VINNOVA för att lyfta fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Till 2017 klev även Myndigheten för delaktighet med på tåget och är nu medarrangör.

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa blev den efterlängtade arena för framtiden inom kommunal vård och omsorg som kommunerna tidigare saknat. Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

Syfte

MVTe erbjuder en konferens och mässa där kommunal vård, omsorg och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Vi vill stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.

MVTe’s syfte är att ge er energi och kunskap att fortsätta, alternativt påbörja, kommunernas arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa. Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjligheter att dela erfarenheter. Programmet genomsyras av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet/ trygghet och aktivitet.

MVTe ger inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet. Konferensen ska även ge konkret vägledning för kommunernas fortsatta arbete inom området.

Info

Datum

23-24 januari 2018

Tid

Exakta öppettider kommer.

Var

Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5 Kista, Sverige

Till Kistamässan åker du enkelt med flyg, tåg, pendeltåg, tunnelbana, bussar och bil. Till Kista är det enkelt att ta sig till och från flygplatserna Arlanda och Bromma Airport samt enkla förbindelser med kollektivtrafiken. Åker du bil finns det gott om parkeringar att tillgå utanför Kistamässan.

Mer information om ditt besök hittar du på Kistamässans webb.

Arrangörer

En spännande mötesplats

Det är fantastiskt roligt att tillsammans med SKL, Vinnova, Kistamässan och flera andra samarbetspartners få vara med och arrangera den första svenska konferensen med fokus på kommunal välfärdsteknologi! Ambitionen med konferensen är skapa en spännande mötesplats för kommuner som ser ett framtida behov av att utveckla och använda teknik i socialtjänst och vård och omsorg. Kommunerna står inför stora utmaningar: Hur finansiera välfärden? Hur klara personalförsörjningen med ökade kompetenskrav? Hur tillgodose medborgarnas förväntningar på ökad kvalitet och varierat utbud av tjänster i hela landet? Kan digital teknik användas och bidra till utveckling av välfärden? Sporrande och uppfordrande frågeställningar för både politiker och chefer med ansvar för kommunal vård och omsorg!

Oavsett svaren kommer det att krävas utveckling och innovation av innehåll och det sätt som välfärdstjänsterna utförs på. En väsentlig del av förändringen medför ökad teknikanvändning – både hos användarna av tjänsterna och av personalen. Och det resulterar ofta i upptäckten att gamla metoder och synsätt behöver ersättas av nya som inkluderar och bemyndigar enskilda på ett nytt sätt. Den förändringen är en av våra stora utmaningar som ledare av organisationer för de mest viktiga jobben! 

Varmt välkomna till en konferens där du förhoppningsvis både utmanas och får inspiration till fortsatt eget utvecklingsarbete!

Eva Sahlén, Direktör för Sociala nämndernas förvaltning i Västerås Stad

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet, våra insatser ska stimulera tillväxt och samhällsnytta

VINNOVAs målsättning är att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv som möter globala hälsobehov. Samverkan mellan offentlig sektor, akademisk forskning, näringsliv samt användare och brukare ger Sverige goda möjligheter att ta fram nya innovationer som bidrar till att lösa viktiga utmaningar inom hälsoområdet både på nationell och internationell nivå. Sedan många år arbetar VINNOVA med e-hälsosatsningar. De innovationer som görs inom vård och omsorg handlar i mycket stor grad om IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och digitalisering.

Digitaliseringen inom hälsa är en utveckling som förändrar vardagen och kommer att ha stor påverkan på mångas liv framöver. Ett exempel är de digitala armband som bärs av allt fler. De mäter aktivitetsnivå och hälsostatus och, är bara början av en era när allt är uppkopplat och information samlas automatiskt. En utmaning och möjlighet är att göra den insamlade data –Big Data- användbar. Här öppnas helt nya affärsmöjligheter. För enskilda individer blir rätt använd information ett verktyg för egendiagnostik och ett tydligt beslutsstöd för livsstilsförändring och bättre hälsa. På högre nivå kan trender i stora mängder insamlade data användas för att förutspå framtida scenarier. Att förebygga sjukdom är en av de viktigaste samhällsfrågorna för att säkra välfärden.

Johanna Ulfvarson, programledare avdelning Hälsa VINNOVA

E-hälsa och välfärdsteknik för bättre vård och omsorg

Kommuner och landsting står inför likartade utmaningar såsom ökade kostnader för vård och omsorg, en åldrande befolkning, ökad risk för kroniska sjukdomar och mångsjuklighet, brist på viss vård- och omsorgspersonal, ojämlik vård och ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och nya tekniska tillämpningar kan vi åstadkomma kvalitetsförbättringar och nå en mer jämlik vård och omsorg samtidigt som befintliga resurser används mer effektivt. Med ändamålsenliga e-tjänster kan vi öka människors delaktighet, självständighet och trygghet. Det handlar om att förse alla människor med möjligheten att få en ökad kontroll över sin egen hälsa, kunna fatta informerade beslut och i större utsträckning kunna leva det liv man själv vill leva.

Därutöver bidrar eHälsa och välfärdsteknik till bättre arbetsförhållanden för personal i vård och omsorg, bl.a. genom att se till att personal får tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. Det handlar om användbara lösningar som utifrån bästa tillgängliga kunskap ger ett konkret stöd i arbetet så att beslutsfattandet underlättas, administrationen minskar och tid frigörs till det personliga mötet med patienter och brukare. Det är vår förmåga att vara kreativa, ändra våra arbetssätt och arbeta tillsammans över professionella och organisatoriska gränser som avgör hur väl vi kan utveckla välfärden med hjälp av digitala lösningar.

Tillsammans kan vi bidra till att alla människor som vill får möjlighet att bo hemma längre och med hjälp av säkra, effektiva och kvalitetssäkrade tjänster inom välfärdsteknik får en ökad trygghet och självständighet samt mycket bättre förutsättningar att kunna leva det liv man vill.

Patrik Sundström, Programansvarig för e-hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Välfärdsteknologi är inte bara teknik – det handlar om mänskliga rättigheter

Alla människor har rätt att vara delaktiga i samhället och ha goda levnadsförhållanden. Digitaliseringen i samhället skapar nya möjligheter att ta del av sina rättigheter. Välfärdsteknik är användbara verktyg för att kunna vara delaktig, leva självständigt, känna trygghet och att ha ett aktivt liv.

En förutsättning för att välfärdsteknik ska kunna användas är att det finns en infrastruktur som stödjer tekniken. Att implementera välfärdsteknik kan vara en utmaning för verksamheter och det finns frågor av både etisk och juridisk karaktär att ta hänsyn till. Hur stödjer välfärdsteknik mänskliga rättigheter och delaktighet?
Detta är frågor för mötesplats Välfärdsteknologi 2017 där Myndigheten för delaktighet är en av arrangörerna.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Vi är en av flera aktörer som arbetar för att få digitaliseringen i samhället att fungera för alla oavsett funktionsförmåga.

Jenny Rehnman, chef för avdelningen Kunskap och riktlinjer, Myndigheten för delaktighet

Partners

Vårdförbundet

Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad vård  och en trygg och säker vårdmiljö där sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har de bästa förutsättningarna att utöva sin profession. I den utvecklingen spelar välfärdsteknologin en allt viktigare roll.

Svensk sjuksköterskeförening

vensk Sjuksköterskeförening arbetar för en personcentrerad omvårdnad och en god och säker vård där sjuksköterskor står upp för etiska värden. Vi samverkar med MVTe för att välfärdsteknologi är ett verktyg med stor potential för ökad vårdkvalitet och ökad delaktighet för patienter/brukare och närstående. Sjuksköterskor har en nyckelroll för att driva omvårdnadsutvecklingen inom kommunal vård och omsorg.

Sveriges arbetsterapeuter

Arbetsterapeuter använder välfärdsteknologi i sitt arbete, främst genom att matcha person och teknik, för ökad delaktighet. Praktisk tillämpning och forskning inom välfärdsteknologi är viktiga faktorer på framtidens hälsoarena och här har arbetsterapeuter en given funktion. Vi vill öka kännedomen om detta genom att sponsra och deltaga på MVTe. Våra medlemmar får vardagen att funka!

Kommunal

Kommunals medlemmar ger förutsättningar för en trygg och säker omsorg som ger ett bra liv. Detta få inte ske på bekostnad av ett sämre arbetsliv. Välfärdsteknologi och eHälsa handlar om verksamhetsutveckling som måste bygga på professionernas medverkan. MVTe är en mötesplats där Kommunals medlemmar kan få möjlighet att byta erfarenheter och ta del av nya verktyg och tankegångar presenterade inom området.

Vision

Visions medlemmar återfinns mitt i pågående utveckling, i de yrken och verksamheter som på olika sätt behöver svara upp till nya krav och förväntningar på välfärdstjänsterna. Därför är MTVe är en viktig plattform för Vision, där kan vi diskutera och debattera välfärdsteknologi.

Hälsans nya verktyg hjälper beslutsfattare och politiker inom hälsa, vård och omsorg att upptäcka digitaliseringens många möjligheter. Genom att alltid hålla sig uppdaterade på det senaste inom området kan HNV bidra med kunskap, möten, omvärldsanalys och inspiration. Hälsans nya verktyg har publicerat över tjugo fallstudier som påvisar effekter av implementerade digitala lösningar i olika verksamheter. 

IT & Telekomföretagen

Kvaliteten och utbudet av morgondagens välfärd bygger på att vi gör kloka beslut idag. Dessa beslut handlar om att våga tänka nytt och annorlunda. Där är välfärdsteknologi en nyckelfaktor för att vi ska kunna erbjuda samma mängd vård och omsorg, till samma höga kvalitet, till ännu fler. Vi har helt enkelt inte råd att blunda för de möjligheter som digitaliseringen för med sig och det är också därför som vi som branschorganisation, ihop med våra medlemsföretag, engagerar oss i MVTe.

Swedish Medtech

Mötesplats Välfärdsteknologi och eHälsa  är en spännande plattform för samverkan! Vi ser fram emot att få att föra samman visioner om hur samhället kan nyttogöra medicintekniska lösningar för att skapa en patientsäker och självständig tillvaro för individen och samtidigt lägga grunden för en hållbar och effektiv vård och omsorg.

Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden. I Dagens Samhälle möter läsarna människorna som står bakom besluten, de som driver verksamheterna, levererar tjänsterna och utövar makten. Kort och gott beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Vår bevakning speglar det som sker i samhället och i och med den utveckling som nu sker inom kommunal vård och omsorg vill vi kunna följa verksamhetsutvecklingen inom denna offentliga sektor gällande välfärdsteknologi och e-hälsa – på nära håll.


Sponsorer

Telia

Det som är bra med MVTe är att man mixar inköp, verksamhet och IT. Det går inte att lösa morgondagens utmaningar om vi inte samverkar.

Sverige liksom många andra länder har en befolkning som blir äldre och äldre. Vi vill kunna fortsätta känna oss fria och oberoende och få samma service oavsett stad eller landsbygd.
Genom att samverka kring fler öppna miljöer kan man dra nytta av varandra och skapa lösningar som ger möjlighet till innovation och inte landar ned i en kortsiktig prispress.


Tieto

För Tieto är MVTe en naturlig mötesplats där nya innovativa idéer lyfts för att skapa bättre förutsättningar för framtidens vård och omsorg. Genom bättre samverkan skapas lösningar som ger kommunerna rätt information på rätt plats möjligt. Resultatet blir samordning, ökad effektivitet och mer tid till vårdtagarna. 

Tieto kommer att presentera tydliga nyttoeffekter med välfärdsteknologin som bidrar till ökad självständighet, trygghet och bättre service. Våra lösningar utgår från individens behov och förutsättningar.

Tunstall

Demografin som förändras i och med att vi lever längre och antalet äldre blir fler är en stor utmaning. Detta skapar ett stort behov av trygga och effektiva lösningar inom äldreomsorgen där Tunstall vill vara en viktig del. Våra trygghetsprodukter ger brukarna ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt skapar förutsättningar för dem att bo kvar hemma längre – trygga lösningar som ger livskvalitet hela livet.

Mötesplats Välfärdsteknologi & e-hälsa riktar sig till Tunstalls kunder, dvs de som jobbar med kommunal vård & omsorg. Tunstall ser detta event som en bra möjlighet att fortsätta att kommunicera vårt budskap och hur vi ser på framtiden inom vård & omsorg. Tunstall kan erbjuda kunderna förutsättningarna för att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad vård & omsorg. Helt enkelt: Tunstall – din helhetspartner för bättre vård och omsorg.