Quantcast

Teknik som gör skillnad för äldre – inspirerande projekt

24 Jan 2017
13:00-14:30
E5

Teknik som gör skillnad för äldre – inspirerande projekt

Musikdockor – en metod som skänker glädje på demensenheter

På två demensenheter i Härryda kommun testades under åtta veckor effekterna av musikdockor. Målsättningen var att berika det dagliga livet genom ett ökat välbefinnande för 10 kvinnor med medelsvår till svår demens. Bedömningar gjordes enligt det nationella registret för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD samt med hjälp av en välbefinnandeskala som modifierades för studien. Individuella spellistor med musik skapades i musiktjänsten Spotify och streamades med hjälp av smarttelefon eller surfplatta till en mottagardel i dockan. Musiken spelades sedan upp i utvalda situationer.

Interventionsgruppen jämfördes med en motsvarande kontrollgrupp. Resultaten visade bland annat att interventionsgruppen förbättrade sina BPSD-värden med 70% medan kontrollgruppen försämrade sina värden under motsvarande tidsperiod.

Musikdockan har utvecklats och studien har utförts i samverkan med undersköterskor på två demensenheter och tillverkaren.