Quantcast

Möt LEDA – kommunerna inom Hälsa och omsorg ta del av deras erfarenhet av sitt digitaliseringsarbete

Möt LEDA – kommunerna inom Hälsa och omsorg ta del av deras erfarenhet av sitt digitaliseringsarbete

20 kommuner deltar i SKL’s förändringsledningsprogram, LEDA för smartare välfärd vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. LEDA för smartare välfärd innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld och Hälsa och omsorg i en digital värld. SKL har valt ut 10 kommuner inom varje inriktning och två kommuner som kommer deltar i båda inriktningarna.

Hälsa och omsorg i en digital värld – År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå denna vision behöver ett modigt och långsiktigt arbete göras inom vården och omsorgen.

På seminariet har du en chans att möta kommunerna Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, Malmö, Skellefteå, Sollentuna, Trelleborg, Vara och Västerås där du i en nära dialog med dem får veta hur de lyckats med att digitalisera hälsa och omsorg hos sig.

VARA Digital
Bittan Börjesson och Lennart Kjällén berättar om hur Vara kommun tillsammans med Vinnova genomförde projektet VARA Digital under hösten 2015. Projektets syfte var att visa på möjligheterna med digitala tjänster, skapa nyfikenhet & höja den digital kompetens bland Vara invånare. Mer än 300 kommuninvånare nappade på inbjudan till kompetenshöjande workshops som gick ut till samtliga hushåll i Vara kommun. Som TACK för att man kom på en workshop bjöds var och en på en konsert med Robert Wells på Vara konserthus.Besök oss gärna så berättar vi mer kring vårt lyckade projekt.

Robotic i Trelleborg
Från Trelleborgs kommun kommer Roger Granat och Mikael Karlsson dela med sig av hur de arbetar med Robotic – Automatiserad handläggning och administration i socialtjänsten.
• Hur fungerar det?
• Vilka processer arbetar vi med nu?
• Hur tänker vi framåt?

Trygg hemtjänst
Trygg hemtjänst presenteras av Eva Persson och Niklas Granfeld, ett pilotprojekt i samarbete med Hemvårdsförvaltningen, Halmstads kommun, fackförbundet Kommunal och Högskolan i Halmstad genom EU projektet Hicube – kompetenta vården. Syftet är att förbättra kundens känsla av trygghet och stärka hemvårdsförvaltningens förmåga att utveckla verksamheten. Projektet använder sig av digitaliseringens möjligheter för att bedriva förändringsarbetet. Våren 2016 genomfördes pilotprojektets analysfas och tre metoder testades: Arbetsklimatundersökning, kvalitativ observation samt workshop med omvårdnadspersonal från två olika hemtjänstgrupperingar. Nu är projektet i en genomförandefas och omvårdnadspersonalen har valt att börjat testa personlig smartphone/mobil, Skype för företag, bärbar dator för att skriva/uppdatera Genomförandeplan hemma hos kund samt översyn av transporttiden mellan kunder.

Från förarbete till upphandling
Trygghetskamera-från förarbete till upphandling. Anna-Maria Andersson och Michael Stiglund berättar hur Skellefteå kommun haft dialog med alla medarbetare i hemtjänsten, chefer, handläggare, politik, invånare, pensionärsorganisationer m.fl innan införandet. Workshops-arbete tillsammans med personal i hemtjänst-natt för att ta fram det nya arbetssättet. De berättar hur samtycke hanterats hos personer med kognitiv svikt för att även den målgruppen ska kunna använda välfärdsteknik.

Helhetsgrepp i det digitala Malmö
Björn Sassler och Jaklina Strand berättar om ”helhetsgreppet” från Det digitala Malmö ner till digitala lösningar inom vård o omsorg via ehälsoplanen.

MOD och LEDARSKAP – en förutsättning för att någonting ska hända
Britt-Marie Börjesson och Kristina Olsson från Helsingborgs stad delar med sig av sina tankar kring hur de hur de ska kunna beskriva för kunder, medarbetare och anhöriga – What´s in it for me.

Utförarportal i Sollentuna
Caroline Lindmark och Åsa Nylander från Sollentuna kommun delar med sig hur de samlat sitt arbete på ett ställe till sina utförare i en utförarportal.

Med fokus på integritet, delaktighet och aktivitet
Erika Barreby och Helen Karlsson från Västerås stad berättar om hur ny teknik på äldreboende kan skapa nya möjligheter för individerna som bor där. Hittills har teknik på äldreboende framförallt använts som en del av arbetet med skyddsåtgärder för att t ex förebygga fall. Fokuset måste nu flyttas till att ny teknik stärker individens integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga. Att införa ny trygghetsskapande teknik innebär framförallt en metodförändring där verksamheterna ges nya möjligheter att förändra och förnya sina arbetsmetoder. Verksamheterna öppnas upp, förutsättningar ges för att utveckla teamarbetet vilket gynnar både de boende och påverkar personalens arbetsmiljö positivt.

Samordnad utvecklingsarbete i Äldreförvaltningen
Ann-Charlotte Folkesson och Jesper Björnson i Karlskronas kommun berättar om rollen att samordna äldreförvaltningen i utvecklingsarbetet och realisera handlingsplanen för välfärdsteknologi och eHälsa Bland annat hur de använt en app för uppföljning av placerade barn med stöd av KASAM, med ökad brukarmedverkan och förenkling av handläggarnas vardag som mål.

Mobila arbetssätt för ökad självständighet
Eva Hansson och Kicki Färnlöv delar med sig av den gemensamma målbilden där utgångspunkten är att välfärden ska ge förutsättningar för ett självständigt liv genom service, vård och omsorg med rätt kvalite. Göteborgs stad arbetar utifrån att målbilden har tre fokusområden:

  • tillgänglighet och service
  • trygghet och säkerhet
  • kommunikation och samverkan

Klicka för att ladda ner presentationen