Quantcast

Workshop: Varför fråga? Webbenkäter och teknikstöd skapar delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

Workshop: Varför fråga? Webbenkäter och teknikstöd skapar delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

För att bättre kunna följa upp och få kunskap om vad brukarna själva tycker om sin verksamhet, har ett sjuttiotal kommuner, med stöd av SKL och RKA, genomfört en nationell brukarenkät. Undersökningen innehåller drygt  8.200 svar från brukare som har boende eller boendestöd, daglig verksamhet eller sysselsättning enligt LSS eller SoL. De flesta har svarat via läsplatta eller datorn på en webbenkät, med hjälp av text, tal och bildstöd.

Under workshopen kommer Mia Ledwith, samordnare för öppna jämförelser och systematisk uppföljning, att presentera varför SKL utvecklat en nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet och berätta kort om arbetet hittills med undersökningen. Därefter visas webbenkätverktyget av Ingalill Fahlström och Kristoffer Hansson från Neonova, som också talar om tanken bakom det kognitiva stödet. Pia Käcker, forskare från Linköpings universitet, genomförde fokusgruppsintervjuer med brukare som deltog i pilotundersökningen 2015. Pia kommer att presentera vad brukarna tyckte om frågor och svar, webbenkätverktyget och om att delta i undersökningen. Slutligen kommer personal och brukare från Ludvika kommun att dela med sig av sina erfarenheter hittills och berätta hur de använder resultatet från brukarundersökningen för att förbättra verksamheten. Under seminariet finns tid för frågor och diskussion.

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen