Quantcast

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. Vi följer och utvärderar utvecklingen inom funktionshindersområdet. Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar framför allt gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.