Quantcast

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de som är ansvariga.

www.informationssakerhet.se
Webbsidan Informationssakerhet.se erbjuder ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. Webbplatsen är en resurs för alla som arbetar med informationssäkerhet i organisationer. Syftet med webbplatsen är primärt att underlätta arbetet med informationssäkerhet inom offentlig sektor, men även andra typer av verksamheter har nytta av det stöd som erbjuds.