Demenslotsen - NY DIGITAL VÄGVISARE FÖR ANHÖRIGA

Demenslotsen - NY DIGITAL VÄGVISARE FÖR ANHÖRIGA

E5

I Sverige lever idag cirka 160 0000 personer med en demenssjukdom. För den sjuke och familjen medför demenssjukdomen många gånger en lång resa fylld av oro, sorg samt en förvirring kring var man ska vända sig för att få information, stöd och hjälp från samhället. På grund av demografiska förändringar står framtidens demensvård inför enorma utmaningar där samhället behöver använda sig av digitaliseringens alla möjligheter. En bra plats och Helsingborgs stad berättar på MVTe om hur vi tillsammans utvecklat ”Demenslotsen” – en digital vägvisare som hjälper offentlig verksamhet att automatiskt förse anhöriga med information som är relevant att känna till just nu.

Anhöriga till personer med demenssjukdom är en belastad grupp som ofta känner sig oroliga för framtiden. Vid fastställd diagnos får anhöriga ofta mängder av information och råd om hur de ska förhålla sig till sjukdomen. En demenssjukdom har ofta ett väldigt långt förlopp på cirka 15 år och det är omöjligt för en anhörig att sätta sig in i alla olika utvecklingsskeden initialt. En vanlig kommentar från anhöriga till demenssjuka är att ”den informationen skulle jag ha fått tidigare”. Att informationen många gånger har skickats tidigare spelar inte någon roll. Om de råd och tips som ges inte är relevanta för stunden är det omöjligt att ta dem till sig. Samtidigt beskriver många anhöriga hur de drunknar i all kunskap på nätet och inte vet hur de ska gallra fram det som berör de själva.

En bra plats och Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har sedan 2017 arbetat i ett gemensamt projekt för att utveckla en digital tjänst där anhöriga automatiskt får information utskickat till sig, som är relevant för just den period av sjukdomen som är aktuell just då. Vägvisaren är framtagen och testad tillsammans med anhöriga, ett nätverk för demenssjuksköterskor i Skåne samt ett nätverk inom primärvården. Tillsammans har vi analyserat var längs med den anhöriges resa som det är viktigt att få information.

Vi har lagt mycket tid på att fundera på hur anhöriga tidigt ska fångas upp och därför utvecklat ett arbetssätt som förenar analogt och digitalt i ett ”digilogt” verktyg. Personal delar ut fysiska aktiveringskort som den anhörige använder för att skapa sin användare på Demenslotsen. I samband med en förväntad förändring skickar systemet ut ny information till den anhörige utifrån var på ”resan” den anhörige befinner sig. Det kan exempelvis vara information om olika typer av stödinsatser från kommunen, tips på hjälpmedel och larm, information om demenssjukdomarnas olika faser, tips på utbildningar, bemötandestrategier, mm. Med hjälp av kontrollfrågor från systemet individanpassas den anhöriges behov av stöd och framtida information. I samband med detta finns möjlighet för kommunen att få feed-back tillbaka om vad den anhörige och personen med demenssjukdom har för behov. Demenslotsen gick i skarp drift i Helsingborg i oktober 2018.

Vi som berättar om arbetet är:
Gustaf Cavalli, Projektledare Demenslotsen, En bra plats, Från vård- och omsorgsavdelningen i Helsingborgs stad: Karin Nilsson, Sylviasyster vid Myndighetsavdelningen Helsingborgs stad samt Anna Pihlqvist ansvarig för anhörigstöd vid förebyggande enheten.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019