Norge har kommit längre i införandet av nya tjänster - Hur genomför Oslo kommun ett stort införande av nya välfärdstekniktjänster?

Norge har kommit längre i införandet av nya tjänster - Hur genomför Oslo kommun ett stort införande av nya välfärdstekniktjänster?

M2

Både i Sverige och Norge har kommuner som mål på att införa nya välfärdstekniktjänster i stor skala. I Norge har man på flera sätt kommit längre och fått större spridning av de införda tjänsterna, än vad som skett i Sverige. Ett exempel är tjänsterna för medicinpåminnelse och medicinuppföljning där man i Oslo kommun nu har ute flera hundra enheter medan svenska kommuner håller på med mindre pilotprojekt, som oftast innefattar max tio enheter.   I denna föreläsning kommer Harald Sundt-Ohlsen berätta om sina och Oslo kommuns erfarenheter av att säkra kvaliteten vid ett stort införande av tjänster. Henrik Essunger från Posifon AB, som är projektledare för ett stort FoU-projekt med många kommuner involverade, kommer hjälpa till att sätta in frågan i ett svenskt perspektiv. Haralds presentationen utgår från argumentet att ”Pilotering og testing er nødvendig, men uten en plan for skalering, blir et dyrt.” Med denna utgångspunkt kommer han presentera Oslos kommuns strategi för att införa tjänster, utifrån exemplet med medicinpåminnelse. Det gäller att snarast möjligt dra nytta av de effektivitetsvinster som tjänsterna erbjuder och de gör man ofta inte i pilottesterna.

Andra viktiga faktor som kommer diskuteras är satsningens förankring i ledningen och betydelsen av att kvalitetssäkra tjänsterna. Även behovet av att sätta konkreta mål för pilottesterna och införandeprojekten samt betydelsen av att utbilda personalen för att nå målen.  En slutdiskussion kommer sedan föras om vad vi i Sverige kan lära av arbetet i Norge, där konkreta exempel på lärdomar kommer tas upp.

Fokusområden

24 jan