Workshop: Förebyggande av återinläggning av multisjuka äldre med hjälp av digitala lösningar

Workshop: Förebyggande av återinläggning av multisjuka äldre med hjälp av digitala lösningar

M3

Välfärdssystemen för vård och omsorg är mitt uppe i pågående förändringsarbeten. Antalet äldre personer ökar och alltfler lever med en eller flera kroniska sjukdomar. Multisjuklighet bland äldre är vanligt och lösningar för att på ett så bra och effektivt sätt som möjligt hjälpa och stödja dessa människor är ett ständigt pågående processutvecklingsarbete. En stark förskjutning sker från sjukhusbaserad vård mot vård och omsorgsinsatser med personens hem som bas. Samverkan mellan vård och omsorgsaktörer är därför en viktig nyckel för ett optimalt omhändertagande, i kombination med tidigt upptäckande av tillståndsförsämring.

Dagens praktiska demonstrationsworkshop tar sin utgångspunkt i erfarenheter från ett flerårigt nationellt projekt som genomförts för uppföljning av kroniskt, inte sällan svårt, lungsjuka personer i sina hem. Telia Company antog rollen som teknikprocessutvecklande operatör i detta nationella projekt och utvecklade en konceptlösning tillsammans med olika partners för att tekniskt möjliggöra uppföljning av hälsotillstånd i hemmet, i syfte att förebygga återinläggning. Patienterna mätte på sig själva och fyllde i frågeformulär om hur man mådde på en läsplatta. En vårdoperatör samtalade dagligen med patienten genom videosamtal och följde upp mätningar och skattningar. Om tillståndet försämrades fanns rutiner för kontakt med specialistvården. Ni kommer att få se, och testa, lösningen i praktiken och även diskutera erfarenheter och framtid med Telia company.

Efter demonstrationen samlas vi i grupper och diskuterar hur denna typ av lösning skulle kunna användas inom kommunal hemsjukvård eller korttidsboenden, men också hur den kan användas i en allt närmare samverkan med framtidens primärvård och specialistvård. Vilka lärdomar finns bland lösningar som redan idag arbetas med på många ställen? Vad saknas och hur kan man arbeta annorlunda? Var finns nyttan med tekniska stödlösningar?

Workshopen kommer att ledas av en professionell workshopledare från Openlab vid Kungliga tekniska högskolan som specialiserat på metoder för genomförande av innovativa framtidslösningar.

Varmt välkomna (begränsat antal platser)

Michael och Sara

Fokusområden

23 jan