SKL

SKL

Monternummer:

Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Kostnaderna blir högre, befolkningen allt äldre och risken för kroniska sjukdomar ökar. Det råder viss brist på vård- och omsorgspersonal och vi har en ambition att kunna erbjuda jämlik vård och omsorg över hela landet. Samtidigt vittnar många medarbetare om att de it-stöd som erbjuds i verksamheterna är mer störande än stödjande. Sammantaget ställer utvecklingen inom vård och omsorg stora krav på anpassning av verksamheterna och nya sätt att erbjuda välfärdstjänster. Det är hög tid för sektorn att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna.

Det är samtidigt glädjande att vi befinner oss i ett paradigmskifte, där verksamheterna börjar anpassa sig efter invånarnas behov i stället för att passa in invånarna i vård- och omsorgsorganisationerna. Digitaliseringen ger oss möjligheten att bli ännu mer individorienterade. Men för att nå hela vägen krävs mer samordning och bättre samarbete. Morgondagens hälsa, vård och omsorg kräver att vi lyckas med det.

Ytterst är det vår förmåga att vara kreativa, ändra våra arbetssätt och samarbeta över professionella och organisatoriska gränser som avgör hur väl vi kan utveckla välfärden med hjälp av digitala lösningar. Ofta behöver gamla metoder och synsätt ersättas med nya. Medarbetare och invånare måste inkluderas och bli delaktiga på ett helt nytt sätt.

Därför är denna mötesplats så viktig. Passa på att dela med er, etablera nya kontakter, byta erfarenheter, skapa allianser för samarbete över organisationsgränser, lär av varandra och inspireras av goda exempel. Tillsammans kan vi bidra till utvecklingen mot en mer individorienterad vård och omsorg, där människor får ökad kontroll över den egna hälsan och bättre möjligheter att leva det liv man själv vill leva.

Patrik Sundström
Programansvarig för ehälsa
Sveriges Kommuner och Landsting