VARFÖR MVTE?

Innan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa grundades 2015
saknade Sveriges kommuner en arena för kunskap- och erfarenhetsutbyte
om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Befintliga mässor
och konferenser fokuserade endast på på landstings- och sjukvårdsfrågor.
MVTe arrangerades då av SKL, Västerås stad och VINNOVA för att lyfta
fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg
och socialtjänst. Till 2017 klev även Myndigheten för delaktighet med på
tåget och är nu medarrangör.

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa blev den efterlängtade arena för
framtiden inom kommunal vård och omsorg som kommunerna tidigare
saknat. Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad
självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från
individens behov och förutsättningar.

SYFTE

MVTe erbjuder en konferens och mässa där kommunal vård, omsorg
och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Vi vill
stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen
med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.

MVTe’s syfte är att ge er energi och kunskap att fortsätta, alternativt påbörja,
kommunernas arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa.
Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjligheter att
dela erfarenheter. Programmet genomsyras av exempel som gynnar individen
– för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet/ trygghet och aktivitet.

MVTe ger inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel
hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen
för individen med fokus på det egna boendet. Konferensen ska även ge konkret
vägledning för kommunernas fortsatta arbete inom området.

Eva Sahlén - Direktör för Sociala nämndernas förvaltning i Västerås Stad

Stärkt egenkraft för att klara välfärden!

Temat för den fjärde MVTe-konferensen, ”Individens villkor” fokuserar på individens eget självbestämmande. Allt mer av den tekniska utveckling vi ser i kommunernas vård och omsorg/socialtjänst bygger på att öka enskildas egenkraft och självständighet.

Det är viktigt då vi med ökade behov och önskemål samt en demografisk utmaning, inte minst inom äldreområdet, kommer att behöva hitta metoder för att hantera framtida begränsade ekonomiska förutsättningar. Vi behöver se över hur vi arbetar och organiserar arbetet för att stödja och komplettera enskildas möjligheter till ökad självständighet och egenmakt. Och där kommer MVTe in. En konferens som ger oss möjlighet att mötas och skapa kontakter, utbyta erfarenheter, få tips på utveckling av våra tjänster samt ta del av nya digitala lösningar.

Från att den första konferensen 2015 innehöll berättelser om olika pilotprojekt med digital utveckling samt frågeställningar om ”kan man verkligen göra så här” så har vi sett en spännande utveckling av innehållet i konferenserna därefter. Allt fler kommuner har kunnat beskriva hur man infört digitala lösningar som bygger på faktiska erfarenheter och olika former av vinster i arbetet. Konferenserna har visat att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete i allt fler kommuner som leder till permanent verksamhetsutveckling.

Idag ifrågasätter vi inte längre en digital utveckling inom vården och omsorgen. Vi börjar även våga resonera i termer av att inför robotik och artificiell intelligens och att den utvecklingen är nödvändig för att kunna erbjuda en framtida välfärd av fortsatt god kvalitet. Vägen dit är att utveckla digitala tjänster i samspel med de som nyttjar tjänsterna. Enskilda behöver få ännu större inflytande och egenmakt över sin vård och omsorg och de sociala tjänsterna, vi behöver fortsatt fokusera på det viktiga partnerskapet med de som berörs av våra tjänster – brukare, patienter, klienter, anhöriga eller personal. Utgångspunkten för användandet av teknik måste alltid vara den som ska använda tekniken – dennes behov och förutsättningar.

Vi har tidigare konstaterat att summan av delarna – alla olika projekt mm- uppfattats som större än helheten. Många parallella aktiviteter har bedrivits runt om i landets kommuner. Under de här åren har vi sett att nationella steg börjat tas mot helhetsgrepp för att stödja den här viktiga utvecklingen – bra! Att våra nationella myndigheter och samverkansorgan anpassar regelverk och driver på/går i takt med den utveckling som pågår på ”golvet” är oerhört viktigt! Vi har inte tid och råd att uppfinna hjulet i varje kommun.

Årets konferensprogram innehåller som tidigare många exempel på spännande erfarenheter och idéer samt ger möjligheter till utbyten av desamma! Varmt välkomna till MVTe 2018 – konferensen med fokus på en av kommunernas viktigaste utvecklingsfrågor!

Patrik Sundström - Programansvarig för e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting

Vilket engagemang!

Min bild, när vi nu befinner oss alldeles i början av 2018, är att viljan och beslutsamheten för att använda digitaliseringens möjligheter inom socialtjänsten aldrig har varit större. Det handlar heller inte längre om att införa nya IT-stöd, utan om att i grunden förändra socialtjänstens erbjudande och sätt att skapa värde. Var jag än vänder blicken ser jag exempel på hur kommuner och privata utförare söker, testar och beslutar om breddinförande av nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar. Engagemanget imponerar!

Lika glädjande är att se med vilken generositet och vilket engagemang landets kommuner delar med sig och lär av varandra och söker nya former för samarbete och partnerskap med näringslivet. Jag har sagt det förut, men säger det igen. Ytterst är det vår förmåga att vara kreativa, ändra våra arbetssätt och samarbeta över professionella och organisatoriska gränser som avgör hur väl vi kommer att lyckas. Gamla metoder och synsätt behöver ersättas med nya. Medarbetare och invånare behöver inkluderas och bli delaktiga på nya sätt. Ledare på alla nivåer behöver kliva fram och ge förutsättningar för den rörelse vi ser.

På den förändringsresan är det inte de nya idéerna som är svåra att ta till sig, utan de gamla som är svåra att släppa. Därför är denna mötesplats så viktig! Passa på att dela med er, etablera nya kontakter, byta erfarenheter, skapa allianser för samarbete, lär av varandra och låt er inspireras av goda exempel. Tillsammans kan vi bidra till utvecklingen mot en mer individorienterad socialtjänst, där människor får kontroll över den egna hälsan och bättre möjligheter att leva det liv man själv vill leva. Det handlar om livet och levandet – självklart ska vi bli bäst i världen!

Monica Ryden - Utredare och projektledare för regeringsuppdraget Digitala tjänster på Myndigheten för delaktighet

Välfärdsteknik – en rättighet!

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma mänskliga rättigheter som andra. De ska själva kunna bestämma över sina liv och kunna vara med i samhället som andra.

Digital teknik och digitala tjänster är viktiga verktyg för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga i samhället. Tillgången till och användningen av digital teknik kan bidra till levnadsvillkor på jämlika villkor och leda till både ökad trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tar upp principer som respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val, enskilda personers oberoende och fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. Med utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv är digital teknik något som kan bidra till att uppfylla dessa rättigheter.

VI vill framhäva vikten av digital teknik som ett verktyg för inkludering och delaktighet. I och med detta blir det än mer viktigt att säkerställa att tekniken inte bidrar till ett digitalt utanförskap. När olika tekniska lösningar införs är det centralt att analysera vilka som har möjlighet att ta del av tekniken. Finns det hinder för detta i form av exempelvis ekonomi, brist på kunskap hos både personal och användare eller är tekniken utformad så att den inte kan användas av alla. Vi menar att det behövs bättre analyser och fler satsningar på innovation för att främja mer användarvänlig digital teknik.

SPONSORER

För Tieto är MVTe en naturlig mötesplats där nya innovativa idéer lyfts för att skapa bättre förutsättningar för framtidens vård och omsorg. Genom bättre samverkan skapas lösningar som ger kommunerna rätt information på rätt plats möjligt. Resultatet blir samordning, ökad effektivitet och mer tid till vårdtagarna.

Tieto kommer att presentera tydliga nyttoeffekter med välfärdsteknologin som bidrar till ökad självständighet, trygghet och bättre service. Våra lösningar utgår från individens behov och förutsättningar.

Demografin som förändras i och med att vi lever längre och antalet äldre blir fler är en stor utmaning. Detta skapar ett stort behov av trygga och effektiva lösningar inom äldreomsorgen där Tunstall vill vara en viktig del. Våra trygghetsprodukter ger brukarna ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt skapar förutsättningar för dem att bo kvar hemma längre – trygga lösningar som ger livskvalitet hela livet.

Mötesplats Välfärdsteknologi & e-hälsa riktar sig till Tunstalls kunder, dvs de som jobbar med kommunal vård & omsorg. Tunstall ser detta event som en bra möjlighet att fortsätta att kommunicera vårt budskap och hur vi ser på framtiden inom vård & omsorg. Tunstall kan erbjuda kunderna förutsättningarna för att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad vård & omsorg. Helt enkelt: Tunstall – din helhetspartner för bättre vård och omsorg.